3 Σεπτεμβρίου, 2021

📄 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων  για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου και ενός (1) ΔΕ Εργατοτεχνίτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/304317/30.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝ84653Π4-38Ψ) Ανακοίνωση Πρόσληψης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου  «Ύδρευση Πρέβεζας Φάση Β)» για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Προσωρινός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση efapre@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48100-Πρέβεζα, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία της ΕΦΑ Πρέβεζας υπόψιν κας Ζωής Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890),μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: 03.09.2021 – 08.09.2021

Δείτε εδώ την:
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο