8 Σεπτεμβρίου, 2021

📄 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων  για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου και ενός (1) ΔΕ Εργατοτεχνίτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/304317/30.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΝ84653Π4-38Ψ) Ανακοίνωση Πρόσληψης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου  «Ύδρευση Πρέβεζας Φάση Β)» για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οριστικός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων

Δείτε ακόμη:
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού
Προσωρινός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο