3 Σεπτεμβρίου, 2021

📄 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΣΣΩΠΗ


Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) TΕ Διοικητικού – Οικονομικου με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/411969/01.09.2020 (Ορθή Επανάληψη στις 03.09.2021) (ΑΔΑ: Ω26Κ4653Π4-ΣΨ4)Ανακοίνωση Πρόσληψης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» της πράξης «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά

🔹 είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efapre@culture.gr

🔹 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή

🔹 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48100-Πρέβεζα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της ΕΦΑ Πρέβεζας, υπόψιν κας Ζωής Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890).

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 06.09.2021 – 10.09.2021

Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο