13 Σεπτεμβρίου, 2021

📄 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΚΑΣΣΩΠΗ


Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων  για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Εργατοτεχνίτη και ενός (1) YΕ Εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/377801/06.08.2021 (ΑΔΑ: 60ΧΘ4653Π4-7ΝΘ) Ανακοίνωση Πρόσληψης, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» της πράξης  «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οριστικός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων

Δείτε επίσης:
Προσωρινός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο