17 Σεπτεμβρίου, 2021

📄 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΚΑΣΣΩΠΗ


Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων  για την πρόσληψη ενός ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικου με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/411969/01.09.2020 (Ορθή Επανάληψη στις 03.09.2021) (ΑΔΑ: Ω26Κ4653Π4-ΣΨ4) Ανακοίνωση Πρόσληψης, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» της πράξης  «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Προσωρινός Πίνακας Μορίων Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση efapre@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48100-Πρέβεζα, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία της ΕΦΑ Πρέβεζας υπόψιν κας Ζωής Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890),μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: 17.09.2021 – 21.09.2021

Δείτε επίσης:
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

SHARE THIS POST

Μετάβαση στο περιεχόμενο